รับการประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561

รับการประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 0

ประชุมสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 0

การตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง

การตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง 0

“สมศ ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0”

“สมศ ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0” 0