สัมมนาสาธารณะฯ

สัมมนาสาธารณะฯ 0

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้ประชุมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2561

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้ประชุมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2561 0

อบรมหลักสูตรมาตราฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย 0

ประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 12/2560 0