งานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
ผู้วิจัย อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์ อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว และ อ.ทพญ.ธิรดา ยิ่งประเสริฐ

ผู้วิจัย อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์ อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว และ อ.ทพญ.ธิรดา ยิ่งประเสริฐ

ประสิทธิผลทางคลินิกของสารยึดติดและการใช้สารยึดติดประเภทยูนิเวอร์ แซลแอดฮีซีฟในการบูรณะโพรงฟันบริเวณคอฟันที่ไม่มีรอยผุ (Clinical effectiveness of un...
  • Admin WTU Website
ผู้วิจัย อ.ทพญ.ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัติ และ อ.ทพญ.เมทินี วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้วิจัย อ.ทพญ.ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัติ และ อ.ทพญ.เมทินี วิวัฒนาสิทธิพงศ์

การศึกษาการกระจายความเค้นของครอบฟันชนิดเซรามิคล้วน 3 ชนิด ที่ยึดติดด้วยเรซินซีเมนต์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ A Study of Stress Distribu...
  • Admin WTU Website
ผู้วิจัย อ.ทพญ.หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล และ อ.ทพญ.นภัสนันท์ พลับนิตย์

ผู้วิจัย อ.ทพญ.หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล และ อ.ทพญ.นภัสนันท์ พลับนิตย์

เซรามิกทางทันตกรรม และการปรับสภาพพื้นผิวเซรามิก Dental ceramic and surface treatment อ่านบทความ
  • Admin WTU Website
ผู้วิจัย อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์ และ อ.ทพญ.พอลลีน ล่ำซำ

ผู้วิจัย อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์ และ อ.ทพญ.พอลลีน ล่ำซำ

วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์ในการบูรณะโพรงฟันแบบที่ห้า BULK-FILL RESIN COMPOSITE IN CLASS V RESTORATION อ่านบทความ
  • Admin WTU Website