ผู้วิจัย อ.ทพญ.ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัติ และ อ.ทพญ.เมทินี วิวัฒนาสิทธิพงศ์

RSS
ผู้วิจัย อ.ทพญ.ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัติ และ อ.ทพญ.เมทินี วิวัฒนาสิทธิพงศ์
การศึกษาการกระจายความเค้นของครอบฟันชนิดเซรามิคล้วน 3 ชนิด ที่ยึดติดด้วยเรซินซีเมนต์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ
A Study of Stress Distribution on 3 Different All Ceramic Crowns Cemented with Resin Cement Using 3D Finite Element Analysis

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website