ผู้วิจัย ผศ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์ และ อ.ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์

RSS
ผู้วิจัย ผศ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์ และ อ.ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นกับสภาวะปริทันต์ของผู้ป่วยที่มารับบริการของคลินิกปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Association between orthodontic fixed appliance and periodontal status in the patients undergoing the treatment at Periodontics clinic,
faculty of dentistry, Western University

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website