ชวนไปรู้จัก "การแยกกักตัวในชุมชน" หรือ Community Isolation

RSS
ชวนไปรู้จัก "การแยกกักตัวในชุมชน" หรือ Community Isolation
Community Isolation คือ การแยกกักตัวโดยใช้ชุมชนเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่มาก ชุมชนต้องเป็นเจ้าของเรื่อง และให้ความเห็นชอบ

ผู้เข้าเกณฑ์การทำ Community Isolation คือ เป็นผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ในชุมชน, ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย, ไม่ต้องการออกซิเจนในการรักษาทุกกลุ่มวัย
การกักตัวในชุมชน Community Isolation ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าเยี่ยม, มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย และติดตามอาการได้ 24 ชั่วโมง อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลในชุมชนนั้น หากอาการแย่ลง นำส่งโรงพยาบาล
การแยกกักตัวในชุมชน จะจัดให้มีอาสาสม้คร/จิตอาสาจากชุมชนมาช่วยกัน ก่อนที่จิตอาสาจะเริ่มทำงาน จะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำเรื่องการระมัดระวัง การติดเชื้อ การบันทึกอาการ การสังเกตอาการของคนไข้ ขณะเดียวกันทางทีมพยาบาลและแพทย์ก็จะมาดูข้อมูลและให้คำปรึกษากับจิตอาสา คนไข้ที่สบายดีไม่มีอาการก็จะดูแลไปเรื่อยๆ จนครบ 14 วัน และกลับสู่บ้านตัวเอง
ส่วนคนไข้ที่มีอาการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง หรือระดับความรุนแรงเริ่มเป็นสีเหลือง ก็จะมีการให้ยารักษา และหากแย่ลงอีกก็จะมีระบบของการส่งต่อเข้าไปที่โรงพยาบาล โดยชุมชนที่โรงพยาบาลดูแลอยู่ก็จะมีความร่วมมือ ความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างทีมแพทย์ พยาบาล กับชุมชนอยู่แล้วจึงเป็นปัจจัยให้การดูแลในชุมชนประสบความสำเร็จ

 

  

“Community Isolation ชุมชนช่วยกันดูแลผู้ป่วย ลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดการเจ็บป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิต”
บรรณานุกรม
1. https://www.dms.go.th/?StartWeb=1. (1 กรกฎาคม 2564). การแยกกักตัวในชุมชน สืบค้นเมื่อ 7/23/2564
2. https://med.mahidol.ac.th/ramapharmacy/knowledge. (28 มิถุนายน 2564). Community Isolation สืบค้นเมื่อ 7/23/2564

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website