บริการนิสิต - ส่วนที่สอง - ปริญญาเอก

RSS

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้วัด/คุณสมบัติ (บว.02) Click แบบฟอร์มเสนอหัวข้อ (บว.03) Click แบบฟอร์มอนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ 3 บท) (บว.04) Click ...

การเขียนบทความ

หลักเกณฑ์การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา  Click รูปแบบการเขียนบทความวิจัย  Click รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ  Click แบบฟอร...

การทำดุษฏีนิพนธ์

ปฏิทินการสอบดุษฎีนิพนธ์  Click รูปแบบการทำดุษฎีนิพนธ์   Click ขั้นตอนการทำดุษฎีนิพนธ์  Click แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ (บว.03)  Cli...

การสอบวัดคุณสมบัติ (QE)

ปฏิทินการสอบและรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (QE) Click แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (บว.02)  Click ใบแจ้งยอดการชำระเ...