การทำดุษฏีนิพนธ์

RSS
 • ปฏิทินการสอบดุษฎีนิพนธ์
 • รูปแบบการทำดุษฎีนิพนธ์ 
 • ขั้นตอนการทำดุษฎีนิพนธ์
 • แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ (บว.03)
 • อนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ 3 บท) (บว.4)
 • แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล (บว.06)
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ (บว.1-12)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกัน (สอบ 5 บท) (บว.07)
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิจัย (บว.1-13)
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Parida Ouamsaoad