บริการนิสิต - ส่วนที่สอง - ปริญญาโท

RSS

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

บว.02 แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ /วัดคุณสมบัติ (บว.02) Click แบบฟอร์มเสนออนุมัติหัวข้อ (บว.03) Click แบบฟอร์มอนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ3บท) (บ...
  • Parida Ouamsaoad

การเขียนบทความ

หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา รูปแบบการเขียนบทความวิจัย Click รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ Click แบบฟอร์ม...
  • Parida Ouamsaoad

การทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รูปแบบการทำเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ (บว....
  • Parida Ouamsaoad

การสอบประมวลความรู้

ปฏิทินการสอบและรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (บว.02)
  • Parida Ouamsaoad