บริการนิสิต - ส่วนที่สอง - ปริญญาโท — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ /วัดคุณสมบัติ (บว.02) Click แบบฟอร์มเสนออนุมัติหัวข้อ (บว.03) Click แบบฟอร์มอนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ3บท) (บว.04...

การเขียนบทความ

หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา Click รูปแบบการเขียนบทความวิจัย Click รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ Click ...

การทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  Click รูปแบบการทำเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  Click ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  Click แบบฟอร...

การสอบประมวลความรู้

ปฏิทินการสอบและรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้  Click แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (บว.02) Click