ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

RSS
  • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
  • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 Click

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad