บริการนิสิต - ส่วนที่หนึ่ง - ปริญญาตรี (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

RSS

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบคำร้องทั่วไป Click แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน Click
  • Admin WTU Website

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 Clic...
  • Parida Ouamsaoad

การสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา การขอจบการศึกษา Click แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต Click ใ...
  • Parida Ouamsaoad

กิจการนิสิต

ทุนการศึกษา click กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  click การศึกษาวิชาทหาร click การขอผ่นผันการเข้ารับราชการทหาร click
  • Parida Ouamsaoad
  • แท็ก: แก้