ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

RSS
  • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
  • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษา ระดับสำหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 Click
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระดับการศึกษาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 Click

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad