บริการนิสิต - ส่วนที่หนึ่ง - บัณฑิตวิทยาลัย

RSS

การสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา การขอจบการศึกษา แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต แบบจองชุดครุย Click แ...
  • Parida Ouamsaoad

กิจการนิสิต

ทุนการศึกษา click กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาclick
  • Parida Ouamsaoad

งานทะเบียน

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน คู่มือการเข้าเรียนX studi การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต Click การลงทะเบียน Click กา...
  • Parida Ouamsaoad

การเรียนการสอนและการสอบ

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาเอก  ปฏิทินการศึกษา ปริญญาโท Click กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาเอก Click กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาโท Click รายวิชาที่เปิ...
  • Parida Ouamsaoad