บริการนิสิต - ส่วนที่หนึ่ง - บัณฑิตวิทยาลัย

RSS

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบคำร้องทั่วไป Click แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน Click แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน Click
  • Admin WTU Website

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษา ระดับสำหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (...
  • Parida Ouamsaoad

การสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา การขอจบการศึกษา แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต แบบจองชุดครุย Click แ...
  • Parida Ouamsaoad

กิจการนิสิต

ทุนการศึกษา click กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาclick
  • Parida Ouamsaoad