ประกาศ COVID-19 สำหรับบุคคลากร

RSS

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติของบุคลากรในการกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติของบุคลากรในการกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙   ดาวน์โหลด Click

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรฐานการบริหารจัดการการศึกษาผ่านระบบสาระสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (WEMs) สำหรับอาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรฐานการบริหารจัดการการศึกษาผ่านระบบสาระสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (WEMs) สำหรับอาจารย์   ดาวน์โหลด Click

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU) ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU) ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำหรับอาจารย์...