ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU) ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

RSS

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU) ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน


ดาวน์โหลด Click

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website