COVID-19

RSS

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง แนวปฏิบัติการขอกลับเข้าหอพักมหาวิทยาลัยของนิสิต หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง แนวปฏิบัติการขอกลับเข้าหอพักมหาวิทยาลัยของนิสิต หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลด Click

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลด Click

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดําเนินการของมหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดําเนินการของมหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พ.ศ. ๒๕๖๕ ...

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18