COVID-19

RSS

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18

  • Shopify API

QR code สำหรับการคัดกรองนิสิตกลับเข้าหอพัก

"ให้นิสิตที่จะเดินทางกลับเข้าหอพักทำแบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ก่อนวันเดินทางทุกคน"
  • Parida Ouamsaoad

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่...
  • Admin WTU Website

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ...
  • Admin WTU Website