COVID-19

RSS

QR code สำหรับการคัดกรองนิสิตกลับเข้าหอพัก

"ให้นิสิตที่จะเดินทางกลับเข้าหอพักทำแบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ก่อนวันเดินทางทุกคน"
  • Parida Ouamsaoad

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ รอบ 3

ขอเชิญนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ลงทะเบียนเพื่อยืนยันขอรับสิทธิ์โครงการเยียวยานิสิตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2...
  • Parida Ouamsaoad

เรื่อง ขอเชิญนิสิตการยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีในระบบของ อว. อีกครั้ง

เรื่อง ขอเชิญนิสิตการยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี ในระบบของ อว. อีกครั้ง เนื่องจากทาง อว. ตรวจสอบแล้วพบว่า ท่านมีชื่อเรียนมากกว...
  • Parida Ouamsaoad

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ รอบ 2

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ลงทะเบียนเพื่อยืนยันขอรับสิทธิ์โครง...
  • Parida Ouamsaoad