การจัดการองค์ความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

RSS
  • ปีการศึกษา 2563 เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม
  •  ปีการศึกษา 2562 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตใน เรื่อง การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และ สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการ ประยุกต์ใช้ (Health Informatics and its Applications) รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website