การจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

RSS
  • ปีการศึกษา 2563  เรื่อง แนวทางการเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการ  รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ปีการศึกษา 2562  เรื่อง การผลิตและตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website