รายงานโครงการโครงการออนไลน์

RSS
รายงานโครงการโครงการออนไลน์ เรื่อง โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ 
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
กล่าวเปิดงาน โดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชฏา  ฤาแรง)
รักษาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.ฑัตษภร  ศรีสุข จากมหาวิทยาลัยเนชั่น
โดยการอบรมดำเนินการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม

 

ภาพรวมการจัดโครงการเป็นไปด้วยดี ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website