วันที่ 29-11-2564 ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ห้องขุนช้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

RSS