สำนักวิชาการ

งานหอสมุด

  สำนักวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีฐานะเป็นสำนักตามโครงสร้างบริหารของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538
เดิมมหาวิทยาลัยชื่อมหาวิทยาลัยณิวัฒนา ก่อตั้งขึ้นในวันอันเป็นมงคลฤกษ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2538 ในวาระสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ
   มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา จวบจนวันที่ 16 สิงหาคม2547 จึงได้เปลี่ยนใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปรัชญา

ห้องสมุดมุ่งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดเป็นศูนย์กลางสารนิเทศของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการทางวิชาการด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ภารกิจ

  • พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด คัดเลือก จัดซื้อ จัดหา วิเคราะห์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • ดำเนินการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (วารสารและหนังสือพิมพ์) วิเคราะห์ ให้บริการวารสาร
  • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมทางด้านระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

ติดต่อสำนักวิชาการ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
4 Moo 11 Hathairaj Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumtani 12150 Thailand Tel .02-563-5252 โทรศัพท์ 02-563-5252
ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312 ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311 ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2310, 2312

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
600 Moo 11 Sralongrua, Huaykrajao, Kanchanaburi 71170 Thailand Tel. 088-585-2075, 035-651-000
สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือ โทร 088-585-2054 Email:contact@yourdomain.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
123 Moo 11 Liangmueang Rd., Banyang, Mueang, Buriram 31000 Thailand Tel. 063-217-2789
ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น