สำนักวิชาการ

งานห้องสมุด

ระเบียบงานบริการยืม-คืน

  • ผู้ใช้บริการที่จำทำการยืมหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
  • ทุกๆ การเปิดเทอมใหม่นิสิตต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดและใบลงทะเบียนเรียนมาต่ออายุสมาชิกเพื่อทำการยืมหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
  • นำหนังสือหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาทำการบันทึกการยืม
  • บรรณารักษ์เขียนวันกำหนดส่งที่ท้ายเล่มของหนังสือทุกครั้ง
  • อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ ยืมหนังสือได้ ๗ เล่ม / ๓ สัปดาห์
  • นิสิตปริญญาตรี (ภาคสมทบ) และนิสิตปริญญาโท-เอก ยืมหนังสือได้ ๕ เล่ม / ๒ สัปดาห์
  • นิสิตปริญญาตรี (ภาคปกติ) ยืมหนังสือได้ ๕ เล่ม /๑ สัปดาห์
  • อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต หากมีการคืนสื่อเกินวันที่กำหนดส่งจะต้องเสียค่าปรับวันละ ๒๐ บาท /๑ เล่ม 

หมายเหตุ ระบบห้องสมุดนิสิตและบุคลากร จะสามารถใช้งานได้ตลอดการศึกษาและยังปฏิบัติงานในองค์กรจนกว่าสถานะภาพยังเป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัย หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ติดต่อสำนักวิชาการ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252
ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312
ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311
ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2310, 2312

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือ โทร 088-585-2054
Email:contact@yourdomain.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น