ปริญญาโท

ปฎิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)

ปฎิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)
นิสิตระดับปริญญาโท

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2564

วันที่รับเอกสาร/วันที่สอบเวลาปิดรับเอกสาร/เวลาสอบ                กิจกรรม                                          หมายเหตุ
3 สิงหาคม 2564 วันสุดท้ายของยื่นแบบ บว.02 1.นิสิตที่เรียนครบรายวิชาตามหลักสูตร ยื่นแบบ บว.02 กับเลขาหลักสูตร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2.ชำระค่าเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564
22 สิงหาคม 2564        09.00 - 16.00 น.วันสอบประมวลความรู้ 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ด้านล่าง)
3 ตุลาคม 2564 วันสุดท้ายของยื่นแบบ บว.02 1.นิสิตที่เรียนครบรายวิชาตามหลักสูตร ยื่นแบบ บว.02 กับเลขาหลักสูตร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2.ชำระค่าเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2564
 24 ตุลาคม 2564       09.00 - 16.00 น. วันสอบประมวลความรู้ 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ด้านล่าง)

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2564

วันที่รับเอกสาร/วันที่สอบ เวลาปิดรับเอกสาร/เวลาสอบ               กิจกรรม                                             หมายเหตุ
3 มกราคม 2565 วันสุดท้ายของยื่นแบบ บว.02 1.นิสิตที่เรียนครบรายวิชาตามหลักสูตร ยื่นแบบ บว.02 กับเลขาหลักสูตร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2.ชำระค่าเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2565
16 มกราคม 2565        09.00 - 16.00 น. วันสอบประมวลความรู้ 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ด้านล่าง)
4 เมษายน 2565 วันสุดท้ายของยื่นแบบ บว.02 1.นิสิตที่เรียนครบรายวิชาตามหลักสูตร ยื่นแบบ บว.02 กับเลขาหลักสูตร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2.ชำระค่าเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2565
24 เมษายน 2565       09.00 - 16.00 น. วันสอบประมวลความรู้ 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ด้านล่าง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ประจำปีการศึกษา 2565
ครั้งที่ 1  วันที่ 16 มกราคม 2565