ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

   นิสิตที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกด ต้องดำเนินการในขณะที่ยังมีสถานะเป็นปกติอยู่เท่านั้น โดยให้ปฏิบัติดังนี้

   1. นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ได้ ที่นี่

      - สำหรับการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล >> ให้ยื่นแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ ใบทะเบียนสมรส และสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)/passport (สำหรับชาวต่างชาติ)
      - สำหรับการเปลี่ยนคำนำหน้า >> ให้ยื่นแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) พร้อมทั้งแนบสำเนาคำสั่งเลื่อนยศ ราชกิจจานุเบกษา หรือบัตรข้าราชการ

   2. นิสิตสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล), ทางอีเมล์ academic@western.ac.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักวิชาการ
   3. หากมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150