ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

นิสิตที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกด ต้องดำเนินการในขณะที่ศึกษาอยู่เท่านั้น โดยให้ปฏิบัติดังนี้

2.1. นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ได้ที่ www.western.ac.th

1) สำหรับการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
     ยื่นแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ที่ สำนักวิชาการ หรือทางอีเมล์ Kannika.th@western.ac.th พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ ใบทะเบียนสมรส และสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)/passport (สำหรับชาวต่างชาติ)

2) สำหรับการเปลี่ยนคำนำหน้า
     ยื่นแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ที่ สำนักวิชาการ หรือทางอีเมล์ Kannika.th@western.ac.th พร้อมทั้งแนบสำเนาคำสั่งเลื่อนยศ ราชกิจจานุเบกษา หรือบัตรข้าราชการ

2.2. หากมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ได้ 3 ช่องทางคือ
ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงิน
ชำระผ่านOR และชำระผ่านธนาคาร จำนวน 200 บาท
พร้อมส่งรูปถ่ายหน้าตรง(สวมชุดนิสิต) 1 รูป และใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมได้ที่เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ
หรือทางอีเมล์ Kannika.th@western.ac.th