คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลงานวิจัยอาจารย์

ผู้วิจัย - อ. สุภาพ มีโชค

ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลา ที่แยกได้จากเนื้อวัวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

แหล่งเผยแพร่ - อยู่ระหว่างการตีพิมพ์

ปีที่พิมพ์ - อยู่ระหว่างการตีพิมพ์

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ

ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในกระต่ายสุขภาพดี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 3 มี.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์ อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด และ อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. จากเนื้อไก่สด ในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 7 ก.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทรพันธ์ อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย และ อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์

การปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 7 ก.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์

การศึกษาความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราอะฟลาท็อกซินในไก่กระทง

แหล่งเผยแพร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีที่พิมพ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร

ผลของสารสกัดกระเทียม (Allium sativum) ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาทอง (Carassius auratus)

แหล่งเผยแพร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีที่พิมพ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้วิจัย - อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

Natural Plasmodium vivax infections in Anopheles mosquitoes in a malaria endemic area of northeastern Thailand

แหล่งเผยแพร่ - Parasitology Research

ปีที่ตีพิมพ์ - 29 October 2017

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

Biodiversity, seasonal abundance, and distribution of blackflies (Diptera: Simuliidae) in six different regions of Thailand

แหล่งเผยแพร่ - Parasites & Vectors

ปีที่ตีพิมพ์ - 21 November 2017

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

Diversity, seasonal abundance and biting activity of Anopheles species in relation to climatic factors in northeastern Thailand

แหล่งเผยแพร่ - The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

ปีที่พิมพ์ - November 2017

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.จรีพร บุญล้อม

การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะโดยเทคนิค PCR

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยสู่การ สร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 3 มี.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.จรีพร บุญล้อม

การเปรียบเทียบองค์ประกอบของนมแพะดิบระหว่างรีดด้วยมือและรีดด้วยเครื่องรีดนม

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยสู่การ สร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 3 มี.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.จรีพร บุญล้อม

การศึกษาการลดกลิ่นในนมแพะโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยสู่การ สร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 3 มี.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด

การคัดเลือกเนื้อไก่และการประกอบอาหารจากเนื้อไก่ให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย

แหล่งเผยแพร่ - งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ปีที่พิมพ์ - 29 มี.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด

การสำรวจประชากรสุนัข และแมวในเขตอำเภอห้องกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 7 ก.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย และ อ.สุดา จายหลวง

การสำรวจประชากรสุนัขที่พบภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 7 ก.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารสุกร ในหมู่บ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 7 ก.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สุวภา น้อยจาก

การดื้อยาของเชื้อ Salmonella spp.

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 7 ก.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก นายเจษฎา ชัยสิทธิ์ดำรง และ อ.สุดา จายหลวง

การศึกษาย้อนหลังผลการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลโลซิสด้วยวิธี Rose bengal test (RBT) ในแพะและแกะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี จากตัวอย่างที่ส่งตรวจที่ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ภายในช่วงเวลาเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2561

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - 7 ก.ค. 61

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.สกนธ์ จันทรอัมพร

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการรักษาโรคไรขี้เรื้อนในสุนัข

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ. สุวภา น้อยจาก

การตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารสุนัขและแมวแบบแบ่งบรรจุที่จำหน่ายในเขตเทศบาล อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์

การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการรักษาแผลในม้า

แหล่งเผยแพร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีที่พิมพ์ - อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.ธีร์ธวัช เอื้ออนุวงศ์

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคบรูเซลโลซิสของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งเผยแพร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีที่พิมพ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด

ประสิทธิภาพการลดความเครียดในม้าด้วยน้ำมันหอมระเหย

แหล่งเผยแพร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีที่พิมพ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดรากของสมุนไพรชะเอมเทศต่อเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. ที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัข

แหล่งเผยแพร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีที่พิมพ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้วิจัย - อ.สุวภา น้อยจาก

การสำรวจความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากมูลแพะ

แหล่งเผยแพร่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีที่พิมพ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้วิจัย - อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

Effects of cross-mating on susceptibility of synonymous mosquitoes, Anopheles paraliae and Anopheles lesteri to infection with nocturnally subperiodic Brugia malayi

แหล่งเผยแพร่ - Acta Tropica

ปีที่พิมพ์ - July 2018

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

Proteomes of the female salivary glands of Simulium nigrogilvum and Simulium nodosum, the main human-biting black flies in Thailand.

แหล่งเผยแพร่ - Acta Tropica

ปีที่พิมพ์ - March 2019

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารโคระยะให้นม ในตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจหาชนิด และจำนวนของไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ ด้วยวิธี Formalin–Ether Concentration และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร

ประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาไทย (Azadirachta siamensis) ต่อการกำจัดหนอนสมอในปลาทอง (Carassius auratus)

แหล่งเผยแพร่ -การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์

อะฟลาทอกซิน และผลกระทบของอะฟลาทอกซินบี1 (AflatoxinB1) ที่มีต่อสุขภาพ

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์

การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อลดการอักเสบ

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์

ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยในการลดความเจ็บปวดและการอักเสบในม้า

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ “Integrative Veterinary Medicine” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ - ธันวาคม 2561

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด

ภาวะโลหิตจางในโค

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด

แนวโน้มการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด

การลดความเครียดในม้า

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ “Integrative Veterinary Medicine” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ - ธันวาคม 2561

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.จรีพร บุญล้อม

ผลของยูวีซีต่อการลดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนม

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ภรภัค อรรถปัณยวนิช

แนวทางการจัดการโปรแกรมสุขภาพสัตว์ในสวนสัตว์

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ภรภัค อรรถปัณยวนิช

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วัคซีนในสุนัขและแมว

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.ธีร์ธวัช เอื้ออนุวงศ์

Influential factors of collaboration between different sectors and disciplines in one health surveillance system and potential benefits from integration.

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.ธีร์ธวัช เอื้ออนุวงศ์

การหาความชุกของโรคบรูเซลโลซีสในเนื้อโคในตำบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธี โรส เบงกอล เทสต์

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก

ปัจจัยเสี่ยงของการวางยาสลบและวิธีการวางยาสลบในสัตว์สูงวัย

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบความสำร็จในการผสมเทียมสุนัข

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สุภาพ มีโชค

ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากเนื้อวัวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.ณัฐกานต์ ทิพม้อม

เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งท้องในโค

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.ณัฐกานต์ ทิพม้อม

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าภายในประเทศไทย พ.ศ.2561-2562

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.ณัฐกานต์ ทิพม้อม

ผลกระทบของสุขภาพจากการบริโภคปลาที่ปนเปื้อนโลหะหนัก

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร

การสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

A method for distinguishing the important malaria vectors Anopheles dirus and An. cracens (Diptera: Culicidae) based on antennal sensilla of adult females

แหล่งเผยแพร่ - Tropical Biomedicine

ปีที่พิมพ์ - December 2019

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

Natural infections with larvae of Onchocercaspecies type I in the humanbiting black fly,
Simulium nigrogilvum (Diptera: Simuliidae), in western Thailand

แหล่งเผยแพร่ - Acta Tropica

ปีที่พิมพ์ - April 2020

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

Systematic studies of Anopheles (Cellia) kochi (Diptera: Culicidae): Morphology, cytogenetics, cross-mating experiments, molecular evidence and susceptibility level to infection with nocturnally subperiodic Brugia malayi

แหล่งเผยแพร่ - Acta Tropica

ปีที่พิมพ์ - May 2020

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์

หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี Principle of Analysis by Chromatography Technique

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร

โรคภูมิแพ้ตัวเองในสุนัข Systemic lupus erythematosus (SLE); อาการในสัตว์ป่วย การวินิจฉัยเชิงคลินิกและเชิงจุลพยาธิวิทยา

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.จรีพร บุญล้อม

การลดกลิ่นในนมโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์

ผลสารพิษเชื้อราอะฟลาท็อกซิน บี1 ต่อระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - นายเจษฎา ชัยสิทธิ์ดำรง และอ.สุภาพ มีโชค

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าภายในประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ .ณภัทร์ชญาน์ เตชะอติวัฒน์กุล

การโคลนและการแสดงออกของโปรตีน M1 ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ใน Escherichia coli

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร

การตรวจหาปรสิตในเลือดสัตว์เคี้ยวเอื้อง

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ภรภัค อรรถปัณยวนิช

โรคเฮอร์ปี่ส์ไวรัสในช้าง

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก

การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรียในสุนัข

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - น.ส.วรัญญา ภู่ทัยกุล และ อ.น.สพ.สกนธ์ จันทรอัมพร

แนวทางการรักษาโรคเต้านมอักเสบในแพะ

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย -นายสาโรจน์ แร่เพชร และอ.น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการกินนม waste milk กับการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ที่เก็บจากอุจจาระของลูกโคในระยะกินนม

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - น.ส.สุดา จายหลวง และอ.สุภาพ มีโชค

ความชุกของการติดเชื้อ Brucella spp. ในแพะ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สุภาพ มีโชค

ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากเนื้อสุกรดิบจากตลาดสดและตลาดนัด

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ และ นายเอกพงศ์ เนตรอนงค์

การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการรักษาบาดแผลสดในม้า

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - พฤศจิกายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดรากของสมุนไพรชะเอมเทศต่อเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. ที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัข

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - พฤศจิกายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบความสำร็จในการผสมเทียมสุนัข

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - เมษายน 2562

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - นายศุภพัทธ์ เขื่อนคำ น.ส.ธัญพิมล อภิชาตไพบูลย์ และ อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) ต่อโรคติดเชื้อแบคทีเรียในสุนัขที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus spp. ในหลอดทดลอง (in vitro)

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 เรื่อง “งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - พฤศจิกายน 2563

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

Diversity, seasonal abundance and biting activity of Anopheles species in relation to climatic factors in northeastern Thailand

แหล่งเผยแพร่ - The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

ปีที่พิมพ์ - November 2017

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

ความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของกระบือ ในอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

การสำรวจหาพยาธิเม็ดเลือดในแพะ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.จรีพร บุญล้อม

การใช้รังสียูวีซีร่วมกับนมสดพร้อมดื่มในการลดเชื้อจุลินทรีย์

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร

โรคติดเชื้อแอโรโมแนสในปลาคาร์ป (Aeromoniasis); สาเหตุ การวินิจฉัยและรักษา 

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.อรวรรยา นุชนารถ

การแช่แข็งน้ำเชื้อพ่อม้า

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.ธีระยุทธ ทองรินทร์ และอ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์

การตอบสนองทางด้านพยาธิภูมิคุ้มกันวิทยาของโฮสต์ต่อพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola spp.

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 
ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ภรภัค อรรถปัณยวนิช

การคัดแยกเพศในนกสวยงาม

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ณภัทร์ชญาน์ เตชะอติวัฒน์กุล

การทดสอบการแสดงออกของโปรตีน M1 ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ย่อย H3N2 ในสุกร

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สุภาพ มีโชค และอ.สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร

การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ ESCHERICHIA COLI ที่แยกได้จากแพะ

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร 

การกระตุ้นการเพิ่มตกไข่ในโคโดยใช้ฮอร์โมน

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.อัครพล จันทร์ทองศรี และอ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์

สถานะการโควิด-19 ในสัตว์

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สุดา จายหลวง และอ.น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร

ผลกระทบของสุขภาพจากการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจต่อโรคบรูเซลโลสิส

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

Community Structure, Biodiversity and Spatiotemporal Distribution of the Black Flies (Diptera: Simuliidae) Using Malaise Traps on the Highest Mountain in Thailand

แหล่งเผยแพร่ - Insects

ปีที่ตีพิมพ์ - June 2021

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ ในตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

New Insights into Antimalarial Chemopreventive Activity of Antifolates

แหล่งเผยแพร่ - Antimicrobial Agents and Chemotherapy 

ปีที่พิมพ์ - Febuary 2022

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา

Correlation between body condition score and body composition in a rat model for obesity research

แหล่งเผยแพร่ - Veterinary Integrative Sciences

ปีที่ตีพิมพ์ - July 2022

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.อรวรรยา นุชนารถ

ภาวะความผิดปกติหลังคลอดในแม่ม้า

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ภรภัค อรรถปัณยวนิช

งูพิษในประเทศไทยและเซรุ่มต้านพิษงู

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.ณภัทร์ชญาน์ เตชะอติวัฒน์กุล

การสังเคราะห์และการโคลนนิ่งยีนโปรตีน M1 ของไวรัสอินฟลูเอนซาชนิดเอ ที่พบในสุกร

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่ตีพิมพ์ - มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.สกนธ์ จันทรอัมพร

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้โพรไบโอติกในไก่รุ่นพันธุ์ต่อการพัฒนาความยาวลำไส้

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท

การใช้โพรไบโอติกในการควบคุมเชื้อ Campylobacter spp. ในไก่เนื้อ

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.อัครพล จันทร์ทองศรี 

สารสกัดกัญชาเพื่อการรักษาโรคในทางสัตวแพทย์

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่ตีพิมพ์ - มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สุดา จายหลวง และอ.น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร

สถานการณ์โรค AFS จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.พรเทพ พุทธนวงศ์

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับอารมณ์กับพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการผลิตโคเนื้อ

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.พงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์ และ อ.สพ.ญ.อรวรรยา นุชนารถ

การเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นของม้ากีฬาในขณะออกกำลังกาย 
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย

The prevalence of gastrointestinal parasites of pigs in Sa Long Ruea subdistrict, Huai Krachao district, Kanchanaburi province

แหล่งเผยแพร่ - KKU Veterinary Journal

ปีที่พิมพ์ - December 2022

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.พรเทพ พุทธนวงศ์

Measurement of temperament using chute test and exit velocity test in beef cattle

แหล่งเผยแพร่ - KKU Veterinary Journal

ปีที่พิมพ์ - January 2023

อ่านรายละเอียด
S__94052366_0.jpg__PID:b0757d5f-a43a-4b31-ad60-f10fe80605b1

ผู้วิจัย -  อ.สพ.ญ.ณภัทร์ชญาน์ เตชะอติวัฒน์กุล

การศึกษาประสิทธิภาพสารเสริมกลุ่มกรดอะมิโนและวิตามินรวมในไก่พันธุ์
 
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียด
S__94052370_0.jpg__PID:e80f2b85-2e78-4822-8996-f2593c13c71b

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.ธีระยุทธ ทองรินทร์

พยาธิสภาพของตับและทางเดินน้ำดีของแมวที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Platynosomum fastosum)

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียด
S__94052372_0.jpg__PID:3c13c71b-136a-490c-a2be-ad803e468c41

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.พงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์

การเปลี่ยนแปลงระดับ malondialdehyde ในขณะออกกำลังกายของม้ากีฬา

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียด
S__94052368_0.jpg__PID:7d5fa43a-3b31-4d60-b10f-e80605b1c5e2

ผู้วิจัย -  อ.พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท

การเฝ้าระวังเชื้อ Enterobacteriaceae ในไก่เนื้อจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
 
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียด
S__94052373_0.jpg__PID:c71b136a-090c-42be-ad80-3e468c416c8e

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก

การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากเห็ดไมตาเกะ

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียด
S__94052369_0.jpg__PID:4d765a49-54fe-4f54-878d-bf96ac59d707

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.สกนธ์ จันทรอัมพร

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้กลูโคสในไก่ไข่ต่อการเข้าสู่ระยะพีคไข่

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียด
S__94052377.jpg__PID:090c22be-ad80-4e46-8c41-6c8eaeaaf997

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยของไทยชนิดยูคาลิปตัสและโหรพาในการรักษาบาดแผลสดโดยใช้หนูเป็นสัตว์ทดลอง
 
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียด
S__94052371_0.jpg__PID:5231bffb-1be7-44f8-818f-1c7ffeef1c09

ผู้วิจัย - อ.สพ.ญ.อรวรรยา นุชนารถ

ผลของภาวะเครียดจากความร้อนที่กระทบต่อคุณภาพน้ำเชื้อ

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียด
S__94052374_0.jpg__PID:136a090c-22be-4d80-be46-8c416c8eaeaa

ผู้วิจัย - อ.น.สพ.อัครพล จันทร์ทองศรี 

การหักของกระดูกโคนขาหลังในสัตว์

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปีที่พิมพ์ - มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียด

ผู้วิจัย - อ.สุดา จายหลวง

Bioaccumulation of arsenic, lead, and cadmium in Nile tilapia, water, and sediment from waste ponds in landfill of Khon Kaen municipality, Thailand

แหล่งเผยแพร่ - KKU Veterinary Journal

ปีที่พิมพ์ - January 2023

อ่านรายละเอียด

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น