ประเมินวิทยฐานะ

RSS
ประเมินวิทยฐานะ

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 และรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมคณะ หน่วยงาน ห้องปฏิบัตการ และรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจารย์และนิสิต รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website