ระบบการบริหารการศึกษา

RSS
ระบบการบริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับเผยแพร่)

รายการอ้างอิง: กระทรวงการอุดมศึกษา. (2565). คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา. กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website