การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา ประธานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี รามนัฏ กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา แบบออนไลน์ผ่านระบบ yealink meeting ในวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad