โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

RSS
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นิสิตใหม่มี ความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี เป็นการช่วยให้นิสิตเกิดความพร้อมอัน เป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยัง เป็นการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ให้นิสิตใหม่ได้รู้จัก ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่าน Yealink Meeting ในวันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การทำความเข้าใจใน โครงสร้าง หลักสูตร การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad