การตรวจประเมินเพื่อรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

RSS
การตรวจประเมินเพื่อรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

สัตวแพทยสภาได้มอบหมายคณะทำงานเข้าตรวจสถาบัน เพื่อตรวจประเมินเพื่อรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website