หลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์

RSS
หลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์

อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์ อ.สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร และอ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad