โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง How to become a marine veterinarian ?

RSS
โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง How to become a marine veterinarian ?

โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง How to become a marine veterinarian ? โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ น.สพ.ธนพรรณ ชมชื่น นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการประจำวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 17:00-21:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Yealink Meeting จัดโดยกิจการนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website