การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

RSS
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร​ ประจำปีการศึกษา2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Yealink Meeting) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
📍หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
📍หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
ทางคณะขอขอบพระคุณอาจารย์รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย​​ ประธานคณะกรรการและคณะกรรมการทุกท่านในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในครั้งนี้

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website