การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

RSS
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ​ ประจำปีการศึกษา2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Yealink Meeting) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
📢 ผลการตรวจประเมินได้ระดับดีมาก 👏
ทางคณะขอขอบพระคุณ​ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย​​ ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการทุกท่านในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะในครั้งนี้

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website