ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

RSS
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก

  • ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย     ประธานกรรมการ
  • อ.ดร.นิพัฐพนธ์ สนิทเหลือ  กรรมการ
  • อ.ดร.จุรีวรรณ มณีแสง       กรรมการ
  • อ.วุฒิชัย วัยวุฒิ                 กรรมการ

ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในหลักสูตร

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน ระบบศึกษาทางไกล) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

ผลการประเมินทั้ง 3 หลักสูตร อยู่ในระดับดี

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website