อบรมออนไลน์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน (Systematic review, Mata-analysis and Publication guidelines)

RSS
อบรมออนไลน์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน (Systematic review, Mata-analysis and Publication guidelines)

คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน (Systematic review, Mata-analysis and Publication guidelines) เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยเข้ารับการอบรมผ่านระบบ Yealink Meeting

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website