พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

RSS
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่​ 3​ กุมภาพันธ์​ 2565​ ที่ผ่านมา​ คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์​ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU) ​โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่าง​ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สบส.) กับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น​ และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 1 ของสถาบันสุขภาพอาเซียน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 

โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตร WHB มูลนิธิชิน โสภณพนิช และบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนค่าฝึกอบรม และค่าที่พัก ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่จะประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และมีการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับรายได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะเริ่มฝึกอบรมในพฤษภาคม 2565 – ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะแบ่งเป็น 14 ระยะๆ ละ 9 รุ่น จำนวน 116 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 5,040 คน ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้ให้บริการฯ ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website