โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

RSS
โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้ารมอบรมในโครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน โดย รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านระบบ Yealink รูปแบบ Online ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website