“สาธารณสุขศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

RSS
“สาธารณสุขศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

สาธารณสุขศาสตร์ เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?

 

คณะแพทยศาสตร์ – สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สามารถประกอบอาชีพในการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันโรค การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ การประเมินความเสี่ยง การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ชุมชน การวางแผน ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้หรือคำปรึกษาในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และสามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่

       - นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ทำหน้าที่ดำเนินงานให้สถานที่ปฏิบัติงานนั้นปราศจากอันตราย หรือลดอันตรายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน

 

       - นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และนักวิชาการแรงงาน นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทำงานเกี่ยวกับงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม งานที่ทำจะเกี่ยวกับการสำรวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษางานวิจัย เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำหนดแผนงานและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำและเผยแพร่การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

       - พนักงานตรวจความปลอดภัย

ทำหน้าที่หลัก ๆ คือช่วยป้องกันการเกิดการสูญเสียตามข้อบังคับใช้ของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยให้ลูกจ้างมีความปลอดภัย ไม่ประสบอุบัติเหตุในการทำงาน

 

       - ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในการทํางาน

ทำหน้าที่ตรวจสอบของเสียที่เกิดจากโรงงาน สถานประกอบการ และบริเวณใกล้เคียง ให้คำปรึกษานายจ้างในการดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับราชการเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ถ้าเกิดตรวจสอบพบภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ ต้องออกคำสั่งระงับการดำเนินการ

 

       - อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบเอกชนด้านความปลอดภัย, วิทยากรความปลอดภัย

 

อัตราเงินเดือนของสาธารณสุข

  1. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 20,000 บาท

ในกรณีที่มี ใบ certificate ตามที่กฏหมายกำหนดก็มีโอกาสได้เงิน/ได้งานมากกว่าคนอื่น )

 

  1. นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 18,000 บาท

( ถ้าทำในโรงงานหรือองค์กรใหญ่ ๆ เงินเดือนเริ่มต้นจะได้มากกว่านี้ และต้องเป็นบริษัทที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อม )

 

  1. พนักงานตรวจความปลอดภัย เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 50,000 บาท

( เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และขนาดองค์กร )

 

  1. ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในการทํางาน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 - 16,500 บาท

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad