กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

อบรมออนไลน์ หัวข้อ ข้อกำหนด ISO45001:2018 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์

อบรมออนไลน์ หัวข้อ ข้อกำหนด ISO45001:2018 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์

การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผล

โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผล