เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางห้องปฏิบัติการในโครงการอบรมการเตรียมซากสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

RSS
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางห้องปฏิบัติการในโครงการอบรมการเตรียมซากสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางห้องปฏิบัติการ ในโครงการอบรมการเตรียมซากสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มี ผศ.ดร.น.สพ.ศักดิโชต คิมสกุลเวช และ นายสมชาย สอิ้งแก้ว จากภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาผู้เชี่ยวชาญในการอบรม

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website