โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

RSS
โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 

โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website