โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning

RSS
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากร

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website