โครงการให้ความรู้การฝึกสำรวจภูมิประเทศและรังวัดทางยีออเดชี

RSS
โครงการให้ความรู้การฝึกสำรวจภูมิประเทศและรังวัดทางยีออเดชี

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกสำรวจภูมิประเทศและรังวัดทางยีออเดชี เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่และนิสิต ในการสำรวจภูมิประเทศและการวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ในการสำรวจภูมิประเทศ เมื่อวันที่ 27-31 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website