ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564

RSS
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website