กิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

RSS
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
Safety Youth Brand Ambassador 2019

Safety Youth Brand Ambassador 2019

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วม การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใ...