กิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
กิจกรรมปิจฉิมนิเทศนิสิตสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรมปิจฉิมนิเทศนิสิตสาธารณสุขศาสตร์

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ทางสาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บรรยากาศเต็มไปด้ว...
เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรมในวิชาชีพ 2564

เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรมในวิชาชีพ 2564

เมื่อวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรม...
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
Safety Youth Brand Ambassador 2019

Safety Youth Brand Ambassador 2019

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วม การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใ...