ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

การนำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล

การนำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล

โครงการสร้างสุขให้น้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โครงการสร้างสุขให้น้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ