ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
ประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 5

ประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 5

เข้าร่วมการประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เข้าร่วมการประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ประชุมวิชาการ ชมรมพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการ ชมรมพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย

ประชุมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน

ประชุมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน